Naujuoju Darbo kodeksu siekiama atspindėti pasikeitusius socialinius ir ekonominius santykius, nustatant naujas taisykles, liečiančias darbo sutarties sudarymą, darbo sutarčių rūšis, jų vykdymą, pasibaigimą, darbo ir poilsio laiką, drausminę, materialinę atsakomybę. Tikroji darbuotojų apsauga yra susijusi su vienodų nediskriminacinių darbo sąlygų sudarymu, pagarbos bendražmogiškoms vertybėms, darbinių ir asmeninių ar šeimos interesų derinimo principų užtikrinimu. Tuo tarpu darbdaviams reikia paprastesnio, globalios rinkos pokyčius atspindinčio, reglamentavimo. Pasikeitusiu darbo santykių reguliavimu darbo kodekse siekiama trejopų tikslų: užtikrinti darbuotojų garantijas, sudaryti sąlygas darbdaviams efektyviai organizuoti darbo procesą ir siekti darbuotojų bei darbdavių interesų pusiausvyros.

Kiekvieną dieną profesinėje praktikoje taikantys darbo teisės normas bei sprendžiantys darbo ginčus autoriai parengė šį Darbo kodekso komentarą turėdami lūkestį, kad aiškinant ir taikant naująjį Darbo kodeksą būtų tinkamai išnaudotos teisės normų darbo santykių šalims suteikiamos galimybės. Komentaras yra skirtas praktikams, kurie tiesiogiai naudoja darbo teisę savo darbe, sprendžia darbo teisinių santykių problemas įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Jis taip pat gali būti šaltiniu rasti atsakymus visiems, kuriems kyla su Darbo kodekso nuostatomis susijusių klausimų. Kol susiformuos atskirų darbo kodekso nuostatų taikymo teisminė praktika, autoriai, vadovaudamiesi sukaupta praktine patirtimi, atsižvelgdami į darbo santykių daugialypiškumą, pateikia įvairias nuomones, kaip gali būti interpretuojamos naujojo Darbo kodekso nuostatos, išdėstydami savo požiūrį į teisės normų aiškinimą ir taikymą. Autorių profesinė patirtis darbo ginčuose leidžia atskleisti nuomonių įvairovę ir komentaro skaitytojas atras, kad kiekvienoje situacijoje būtinas atidus aplinkybių vertinimas bei sisteminis Darbo kodekso normų taikymas. Kilus klausimams kviečiame susisiekti su autoriais mokslinei ar praktinei diskusijai.